VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Công văn
Thông báo
Quyết định
Kế hoạch
Báo cáo
Thanh tra
Tờ trình
LĨNH VỰC QUẢN LÝ
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Tổ chức kế hoạch
Tài vụ
Công đoàn giáo dục
Lĩnh vực chung
VĂN BẢN LIÊN QUAN
Luật
Nghị định
Nghị quyết
Quyết định
Thông tư
Chỉ thị
Công văn,hướng dẫn
CƠ QUAN BAN HÀNH
Quốc hội
Chính phủ
Thủ tướng chính phủ
Các bộ và ngang bộ
Liên bộ
Bộ GD&ĐT
Sở GD&ĐT Yên Bái
Phòng GD&ĐT Yên Bình
UBND tỉnh Yên Bái
UBND huyện Yên Bình
Nội dung văn bản
Thuộc tính
File đính kèm
Văn bản dẫn chiếu
Văn bản liên quan

KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ HIỆU TRƯỞNG QUÝ III NĂM 2015


UBND HUYỆN YÊN BÌNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số: 28/KH-PGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


          Yên Bình, ngày 20  tháng 7 năm 2015

KẾ HOẠCH

Tổ chức hội nghị Hiệu trưởng quý III năm 2015

 


Thực hiện Quy chế làm việc của Phòng GDĐT huyện Yên Bình và Kế hoạch năm học 2014 - 2015. Phòng GDĐT xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị Hiệu trưởng quý III năm 2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các đơn vị trường học trực thuộc trên địa bàn huyện Yên Bình. Kịp thời triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và những vấn đề trọng tâm hiện nay đối với ngành giáo dục và đào tạo.

2. Nâng cao năng lực, tăng cường hiệu quả điều hành của cán bộ quản lý các trường học nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

3. Tổ chức hội nghị đảm bảo chất lượng, hiệu quả, bám sát giải quyết các vấn đề đặt ra trong các nhà trường hiện nay.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung hội nghị

1.1. Sơ bộ đánh giá kết quả thực hiện và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về các lĩnh vực: Tổ chức cán bộ, kế hoạch, chuyên môn, tài chính và công tác khác; Chuẩn bị cho hội nghị tổng kết năm học 2014-2015.

1.2. Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm:

a) Công tác tổ chức, kế hoạch, tổng hợp:

- Rà soát quy mô trường lớp năm học 2015-2016, xây dựng KHPTGD năm học 2016-2017 và xây dựng KHPTGD trung hạn đến 2020.

- Công tác rà soát, báo cáo tình hình đội ngũ; thực hiện chế độ chính sách; quản lý hồ sơ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường học.

- Thông báo kết quả đánh giá xếp loại CBQL năm học 2014-2015.

- Phổ biến, quán triệt về quy chế bảo vệ bí mật nhà nước.

- Hồ sơ, thủ tục trình UBND huyện phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng.

- Việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với các điểm trường chưa được cấp.

- Chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận và nghiệm thu thiết bị dạy học được đầu tư năm 2015.

- Công tác chuẩn bị các điều kiện: Tu sửa CSVC, vệ sinh trường lớp... chuẩn bị cho khai giảng năm học mới 2015-2016.

b) Công tác chuyên môn:

- Một số nhiệm vụ trọng tâm về chuyên môn năm học 2015-2016.

- Công tác kiểm định chất lượng, kiểm tra trường học.

- Công tác bồi dưỡng chính trị, chuyên môn hè năm 2015.

c) Công tác tài chính, các chế độ chính sách và công tác khác:

- Về thực hiện quy chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

- Về công tác thu, chi và quản lý xã hội hóa giáo dục.

2. Thành phần dự hội nghị

2.1. Phòng GDĐT: Lãnh đạo, Chủ tịch CĐGD huyện và chuyên viên, viên chức.

2.2. Các đơn vị trường trực thuộc: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường.

3. Thời gian, địa điểm

3.1. Thời gian: 1/2 ngày (Dự kiến ngày 30/7/2015. Thời gian cụ thể Phòng GDĐT sẽ có Công văn triệu tập sau).

3.2. Địa điểm: Hội trường Phòng GDĐT huyện Yên Bình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo Phòng GDĐT

1.1. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng phòng: Báo cáo UBND huyện về việc tổ chức hội nghị Hiệu trưởng; Triển khai công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch và tài chính; Việc chuẩn bị các điều kiện cho hội nghị tổng kết năm học; Chủ trì hội nghị.

1.2. Ông Trần Ngọc Đức - Phó Trưởng phòng: Triển khai công tác chuyên môn cấp THCS; Công tác kiểm định chất lượng, kiểm tra trường học; Công tác bồi dưỡng hè năm 2015.

1.3. Ông Vũ Xuân Trường - Phó Trưởng phòng: Triển khai công tác chuyên môn ngành học mầm non; Công tác trực nhà trường và bảo quản CSVC trong hè; Công tác chuẩn bị CSVC, vệ sinh trường lớp chuẩn bị cho năm học mới.

1.4. Bà Vũ Thị Lý - Phó Trưởng phòng: Triển khai công tác chuyên môn cấp TH; Công tác xã hội hóa giáo dục; Việc thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

2. Các tổ chuyên môn và cán bộ, chuyên viên Phòng GDĐT

Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Phòng theo nhiệm vụ được giao; Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hội nghị thành công.

3. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường mầm non và phổ thông

Chuẩn bị báo cáo bằng văn bản về tình hình nhà trường và ý kiến thảo luận tại hội nghị theo nội dung của kế hoạch này.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội nghị Hiệu trưởng quý III năm 2015. Đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Phòng GDĐT, các tổ chuyên môn, chuyên viên, viên chức và các đơn vị trường triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;

- TT HĐND huyện;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;

- LĐ PGDĐT, CĐGD huyện (email);

- Các trường MN, PT trực thuộc (email);

- Các tổ CM, CCVC Phòng GDĐT (email);

- Lưu: VT, KHTH.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

(Tải văn bản trong File đính kèm) Người đăng: admin - 547 lượt xem

Phòng GDĐT huyện Yên Bình | Địa chỉ: Tổ 12 - Thị trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái | Số điện thoại: 0293.885.161 | Email: pgddt.yenbinh@yenbai.edu.vn

Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng phòng

Bản quyền thuộc về Phòng GDĐT huyện Yên Bình