VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Công văn
Thông báo
Quyết định
Kế hoạch
Báo cáo
Thanh tra
Tờ trình
LĨNH VỰC QUẢN LÝ
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Tổ chức kế hoạch
Tài vụ
Công đoàn giáo dục
Lĩnh vực chung
VĂN BẢN LIÊN QUAN
Luật
Nghị định
Nghị quyết
Quyết định
Thông tư
Chỉ thị
Công văn,hướng dẫn
CƠ QUAN BAN HÀNH
Quốc hội
Chính phủ
Thủ tướng chính phủ
Các bộ và ngang bộ
Liên bộ
Bộ GD&ĐT
Sở GD&ĐT Yên Bái
Phòng GD&ĐT Yên Bình
UBND tỉnh Yên Bái
UBND huyện Yên Bình
Nội dung văn bản
Thuộc tính
File đính kèm
Văn bản dẫn chiếu
Văn bản liên quan

KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ HIỆU TRƯỞNG QUÝ II NĂM 2015


UBND HUYỆN YÊN BÌNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số: 21/KH-PGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


          Yên Bình, ngày 05 tháng 5 năm 2014

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị Hiệu trưởng quý II năm 2015

 


Thực hiện Quy chế làm việc của Phòng GDĐT huyện Yên Bình và Kế hoạch năm học 2014 - 2015. Phòng GDĐT xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị Hiệu trưởng quý II năm 2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các đơn vị trường học trực thuộc trên địa bàn huyện Yên Bình. Kịp thời triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và những vấn đề trọng tâm hiện nay đối với ngành giáo dục và đào tạo.

2. Nâng cao năng lực, tăng cường hiệu quả điều hành của cán bộ quản lý các trường học nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết TW 8 (khóa XI) về Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục - đào tạo và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy Yên Bình.

3. Chuẩn bị đầy đủ, trọng tâm; Tổ chức hội nghị đảm bảo chất lượng hiệu quả, bám sát giải quyết các vấn đề đặt ra trong các nhà trường trong tình hình hiện nay.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung hội nghị

1.1. Sơ bộ đánh giá kết quả thực hiện và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về các lĩnh vực: Tổ chức cán bộ, kế hoạch, chuyên môn, tài chính và công tác khác; Công tác tổng kết năm học 2014-2015.

1.2. Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm:

a) Công tác tổ chức, kế hoạch, tổng hợp:

- Giao chỉ tiêu KHPTGD năm học 2015-2016; Xây dựng KHPTGD năm học 2016-2017 và xây dựng KHPTGD trung hạn đến 2020.

- Công tác đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cuối năm học 2014-2015; Đào tạo, bồi dưỡng; Hoàn thiện hồ sơ công chức, viên chức theo quy định.

- Tổng hợp, báo cáo thống kê kết quả cuối năm học 2014-2015.

- Công tác sử dụng, bảo quản CSVC hè 2015; Báo cáo cơ sở vật chất định kỳ 30/6/2015; Tự đánh giá công tác sử dụng, bảo quản CSVC năm học 2014-2015.

b) Công tác chuyên môn:

- Công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh cuối năm học; Kế hoạch bồi dưỡng, phụ đạo học sinh yếu kém trong hè; Công tác xét tốt nghiệp THCS năm 2015 và hướng dẫn tuyển sinh các cấp học năm học 2015-2016; Công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và PCGDMN cho trẻ 5 tuổi; Công tác kiểm định chất lượng.

- Hướng dẫn tổng kết năm học tại các đơn vị trường.

c) Công tác tài chính, các chế độ chính sách và công tác khác:

- Công tác bảo hiểm y tế; chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên và học sinh.

- Chấn chỉnh công tác quản lý tài chính ngân sách, thu chi xã hội hóa.

- Công tác thi đua - khen thưởng.

- Công tác phòng cháy, chữa cháy.

2. Thành phần dự Hội nghị

- Phòng GDĐT: Lãnh đạo, Chủ tịch CĐGD huyện và chuyên viên, viên chức.

- Các đơn vị trường trực thuộc: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường.

3. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 1/2 ngày (Dự kiến sáng thứ 7 ngày 16/5/2015. Thời gian cụ thể Phòng GDĐT sẽ có Công văn triệu tập sau).

- Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Bình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo Phòng GDĐT

- Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng phòng: Báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện về công tác tổ chức Hội nghị; Triển khai công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch và tài chính trong các nhà trường; Chủ trì Hội nghị.

- Đồng chí Trần Ngọc Đức - Phó Trưởng phòng: Triển khai công tác chuyên môn, công tác xét tốt nghiệp THCS và hướng dẫn tuyển sinh các cấp học năm học 2015-2016; Hướng dẫn tổng kết năm học tại các đơn vị trường; Kiểm định chất lượng.

- Đồng chí Vũ Xuân Trường - Phó Trưởng phòng: Triển khai công tác chuyên môn ngành học mầm non cuối năm học và PCGDMN cho trẻ 5 tuổi; Triển khai công tác trường chuẩn quốc gia; CSVC trường học, kế hoạch trực và bảo quản CSVC trong hè; Phòng cháy chữa cháy và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Đồng chí Vũ Thị Lý - Phó Trưởng phòng: Triển khai công tác chuyên môn bậc Tiểu học; Công tác thi đua - khen thưởng; Công tác thống kê, tổng hợp báo cáo cuối năm học; Chế độ chính sách và công tác xã hội hóa giáo dục.

2. Các tổ chuyên môn và cán bộ, chuyên viên Phòng GDĐT

Tham mưu, giúp việc theo chức trách được giao cho Lãnh đạo Phòng trước và trong Hội nghị; Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị thành công.

3. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường mầm non và phổ thông

- Chuẩn bị báo cáo về tình hình nhà trường và ý kiến thảo luận tại Hội nghị theo nội dung của Kế hoạch này.

- Sắp xếp công việc về dự Hội nghị theo công văn triệu tập của Phòng GDĐT.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội nghị Hiệu trưởng quý II năm 2015. Đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Phòng GDĐT, các tổ chuyên môn, chuyên viên, viên chức và các đơn vị trường triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;

- TT HĐND huyện;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;

- LĐ PGDĐT, CĐGD huyện (email);

- Các trường MN, PT trực thuộc (email);

- Các tổ CM, CCVC Phòng GDĐT (email);

- Lưu: VT, KHTH.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

(Tải văn bản trong File đính kèm) Người đăng: admin - 462 lượt xem

Phòng GDĐT huyện Yên Bình | Địa chỉ: Tổ 12 - Thị trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái | Số điện thoại: 0293.885.161 | Email: pgddt.yenbinh@yenbai.edu.vn

Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng phòng

Bản quyền thuộc về Phòng GDĐT huyện Yên Bình