VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Công văn
Thông báo
Quyết định
Kế hoạch
Báo cáo
Thanh tra
Tờ trình
LĨNH VỰC QUẢN LÝ
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Tổ chức kế hoạch
Tài vụ
Công đoàn giáo dục
Lĩnh vực chung
VĂN BẢN LIÊN QUAN
Luật
Nghị định
Nghị quyết
Quyết định
Thông tư
Chỉ thị
Công văn,hướng dẫn
CƠ QUAN BAN HÀNH
Quốc hội
Chính phủ
Thủ tướng chính phủ
Các bộ và ngang bộ
Liên bộ
Bộ GD&ĐT
Sở GD&ĐT Yên Bái
Phòng GD&ĐT Yên Bình
UBND tỉnh Yên Bái
UBND huyện Yên Bình
Nội dung văn bản
Thuộc tính
File đính kèm
Văn bản dẫn chiếu
Văn bản liên quan

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP THCS NĂM HỌC 2014-2015


UBND HUYỆN YÊN BÌNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  01/KH-PGDĐT

Yên Bình, ngày  05 tháng 01 năm 2015

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS huyện Yên Bình

năm học 2014-2015

 

 Căn cứ Chỉ thị số 3008/CT-BGDĐT ngày 18/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014-2015;

Căn cứ Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 191/PGDĐT-CM ngày 17/10/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Bình về việc Hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi ngành học mầm non và phổ thông năm học 2014-2015,

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Bình xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS huyện Yên Bình năm học 2014-2015 như sau:

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

         

 Đánh giá việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác sử dụng các đồ dùng dạy học;

           Công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi (GVDG) trường phổ thông, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện chương trình giáo dục phổ thông;

 Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong nhà trường; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện ý thức tự học và sáng tạo của giáo viên. Qua hội thi, các trường phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, tạo môi trường giáo dục tích cực thân thiện, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi nhà trường và của toàn ngành.

           Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên đáp ứng với nhu cầu đổi mới của giáo dục.       

II. NỘI DUNG

1. Môn thi, đối tượng và điều kiện dự thi

a.  Môn thi: Gồm các môn học thuộc chương trình THCS theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b. Đối tượng và điều kiện dự thi:

- Đối tượng: Tham dự giáo viên dạy giỏi cấp huyện là giáo viên của các môn học thuộc cấp THCS đang trực tiếp làm công tác giảng dạy ở các trường TH&THCS, THCS, PTDTNTTHCS, PTDTBTTHCS trong huyện, hàng năm đều hoàn thành nhiệm vụ và đạt danh hiệu lao đông tiên tiến trở lên năm học 2013-2014.

          - Điều kiện: Giáo viên tham dự hội thi cấp huyện ngoài việc phải hội đủ những điều kiện của giáo viên tham gia hội thi cấp trường còn phải có giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường trong 2 năm liền kề.

2. Nội dung, hình thức thi

GV dự thi thực hiện 03 nội dung sau:

a. Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm

 Sáng kiến kinh nghiệm được nhà trường đánh giá trong thời gian từ năm học 2013-2014 đến nay.

b. Kiểm tra năng lực

 Bài kiểm tra năng lực được thực hiện bằng hình thức tự luận và thời gian làm bài là 120 phút. Nội dung bài kiểm tra năng lực gồm hai phần:

          + Phần một (30%), những hiểu biết của giáo viên về: Luật Giáo dục; Điều lệ trường THCS; Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS; Nội dung các Chỉ thị, Nghị quyết của Huyện ủy Yên Bình về giáo dục và đào tạo; Các văn bản chỉ đạo của ngành: nhiệm vụ năm học 2014-2015, qui chế đánh giá xếp loại môn học (trọng tâm chủ yếu là những phần có liên quan đến giáo viên).

          + Phần hai (70%), những hiểu biết của giáo viên về: Kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm thuộc cấp học mà giáo viên đang giảng dạy.

  c. Phần thực hành: Thực hành giảng dạy 02 tiết trong chương trình giảng dạy toàn cấp tại thời điểm diễn ra Hội thi (bằng hình thức rút thăm).

3. Hồ sơ dự thi

- 01 sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm, xếp loại đạt yêu cầu trở lên và có xác nhận của lãnh đạo nhà trường;

- Tóm tắt thành tích cá nhân của các giáo viên tham dự Hội thi (có xác nhận của Hiệu trưởng);

- Soạn giảng 02 tiết ở vòng thi thực hành.

4. Đánh giá kết quả và khen thưởng

a. Đánh giá kết quả: Thực hiện theo Điều 18, Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b. Khen thưởng:

- Giải cá nhân: Gồm giải nhất, nhì, ba và công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

- Tập thể: Ban Tổ chức sẽ khen thưởng cho các đơn vị có giáo viên đạt giải cao trong hội thi.

-  Cách tính giải: Điểm trung bình (ĐTB) để xếp giải được tính bằng công thức ĐTB = {SKKN + điểm bài thi năng lực + điểm bài dạy tiết 1 + điểm bài dạy tiết 2}/4.

5. Hội đồng giám khảo

 Hội đồng giám khảo là giáo viên, cán bộ quản lí, chuyên viên của Phòng có trình độ chuyên môn cao, am hiểu sâu về nghiệp vụ sư phạm, có phẩm chất đạo đức tốt và được đồng nghiệp tín nhiệm.

 Giám khảo chấm điểm tiết dạy hội thi theo phiếu dự giờ và hướng dẫn chấm điểm giờ dạy của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm cho mỗi giáo viên tham gia hội thi là giá trị điểm trung bình cộng của các giám khảo.

          6. Thời gian và địa điểm thi

a. Thời gian thi

- Chấm sáng kiến kinh nghiệm: Từ 08/01/2015 đến 13/01/2015.

- Thi viết: ngày 15/01/2015.

- Bốc thăm tiết dạy: ngày 19/01/2015.

          - Thi dạy: Từ ngày 26/01/2015 đến ngày 03/02/2015.

b. Địa điểm thi

- Thi viết:  Trường THCS TT Yên Bình.

- Bốc thăm bài dạy: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Thi dạy: Tại trường THCS TT Yên Bình, trường PTDTNTTHCS huyện Yên Bình.

7. Kinh phí

 Phòng Giáo dục và Đào tạo đảm bảo kinh phí tổ chức Hội thi cấp huyện từ nguồn ngân sách chi không thường xuyên của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Bình.

 Các đơn vị có giáo viên dự thi sử dụng kinh phí chi  thường xuyên và tạo mọi điều kiện tốt nhất để các thầy giáo, cô giáo tham gia dự thi đạt hiệu quả cao.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chỉ đạo chuyên môn phòng Giáo dục và Đào tạo

Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2014-2015 triển khai tới các đơn vị trường trong huyện;

Tham mưu các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, ban Tổ chức hội thi và các tiểu ban giúp việc cho hội thi.

2. Tổ Hành chính - Tài vụ phòng Giáo dục và Đào tạo

Xây dựng dự toán kinh phí và chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho hội thi đạt kết quả.

3. Các đơn vị trường

Tổ chức tốt hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cử đoàn giáo viên tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện;

Bố trí, sắp xếp, tạo mọi điều kiện để giáo viên tham gia hội thi đạt được kết quả cao.

Giáo viên tham gia hội thi trên tinh thần giao lưu, học hỏi kinh nghiệm cống hiến cho hội thi những bài giảng hay, có chất lượng.

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Bình yêu cầu các bộ phận của Phòng GDĐT, hiệu trưởng các trường THCS, TH&THCS, PTDTNTTHCS huyện nghiên cứu và tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Kế hoạch trên./.

 

Nơi nhận:

- TT.Huyện ủy;

- TT.HĐND huyện;

- PCT UBND Trần Thị Hồng;

- Phòng Nội vụ huyện;

- LĐPGDĐT, CTCĐGD (email);                     

- Các trường TH&THCS, THCS trong huyện;

- Trường PTDTNT THCS huyện;

- Lưu VT, CĐCM.                   

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Kim Sơn

(Tải văn bản trong File đính kèm) Người đăng: admin - 685 lượt xem

Phòng GDĐT huyện Yên Bình | Địa chỉ: Tổ 12 - Thị trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái | Số điện thoại: 0293.885.161 | Email: pgddt.yenbinh@yenbai.edu.vn

Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng phòng

Bản quyền thuộc về Phòng GDĐT huyện Yên Bình