VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Công văn
Thông báo
Quyết định
Kế hoạch
Báo cáo
Thanh tra
Tờ trình
LĨNH VỰC QUẢN LÝ
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Tổ chức kế hoạch
Tài vụ
Công đoàn giáo dục
Lĩnh vực chung
VĂN BẢN LIÊN QUAN
Luật
Nghị định
Nghị quyết
Quyết định
Thông tư
Chỉ thị
Công văn,hướng dẫn
CƠ QUAN BAN HÀNH
Quốc hội
Chính phủ
Thủ tướng chính phủ
Các bộ và ngang bộ
Liên bộ
Bộ GD&ĐT
Sở GD&ĐT Yên Bái
Phòng GD&ĐT Yên Bình
UBND tỉnh Yên Bái
UBND huyện Yên Bình
Nội dung văn bản
Thuộc tính
File đính kèm
Văn bản dẫn chiếu
Văn bản liên quan

Kế hoạch Hội nghị Hiệu trưởng quý IV năm 2014


UBND HUYỆN YÊN BÌNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số: 43/KH-PGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


          Yên Bình, ngày 02 tháng 12 năm 2014

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị Hiệu trưởng các trường mầm non và phổ thông

Quý IV năm 2014

 


Thực hiện Quy chế làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Bình và Kế hoạch năm học 2014 - 2015,

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Bình xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị Hiệu trưởng các trường mầm non và phổ thông trực thuộc quý IV năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các đơn vị trường học trực thuộc trên địa bàn huyện Yên Bình. Kịp thời triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và những vấn đề trọng tâm hiện nay đối với ngành giáo dục và đào tạo.

2. Nâng cao năng lực, tăng cường hiệu quả điều hành của cán bộ quản lý các trường học nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết TW 8 (khóa XI) về Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục - đào tạo và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy Yên Bình.

3. Chuẩn bị đầy đủ, trọng tâm; Tổ chức hội nghị đảm bảo chất lượng hiệu quả, bám sát giải quyết các vấn đề đặt ra trong các nhà trường trong tình hình hiện nay.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung hội nghị

1.1. Sơ bộ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học kì I năm học 2014 - 2015 cho đến thời điểm tổ chức Hội nghị; Tình hình triển khai Thông tư 30/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định đánh giá học sinh tiểu học; Tình hình và các giải pháp thực hiện của các trường về vấn đề giáo viên hiện nay.

1.2. Triển khai các vấn đề trọng tâm của ngành hiện nay:

- Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Yên Bình;

- Nâng cao chất lượng dạy - học trong các nhà trường, đặc biệt cấp tiểu học;

- Rà soát kinh phí 2014 và vấn đề kinh phí 2015;

- Công tác tuyển dụng viên chức năm học 2014 - 2015;

- Cơ sở vật chất và vấn đề kiên cố hóa trường, lớp, nhà công vụ cho giáo viên;

- Một số vấn đề về công tác quản lý cán bộ trong các nhà trường hiện nay.

2. Thành phần dự Hội nghị

- Phòng Giáo dục và Đào tạo kính mời đồng chí Chủ tịch UBND huyện Yên Bình dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị.

- Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện.

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường các trường mầm non và phổ thông trực thuộc trên địa bàn huyện Yên Bình

- Cán bộ, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo.

3. Thời gian địa điểm

- Thời gian: 01 ngày, dự kiến vào giữa tháng 12/2014.

- Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Bình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Đồng chí Nguyễn Kim Sơn - Trưởng phòng: Báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện về công tác tổ chức Hội nghị; Triển khai công tác tuyển dụng và công tác quản lý cán bộ trong các nhà trường; Chủ trì Hội nghị.

- Đồng chí Trần Ngọc Đức - Phó Trưởng phòng: Triển khai công tác chuyên môn cấp TH và THCS; Thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS năm học 2014 - 2015; Chủ trì phiên họp Hiệu trưởng các trường phổ thông.

- Đồng chí Vũ Xuân Trường - Phó Trưởng phòng: Triển khai công tác chuyên môn ngành học mầm non; Công tác thanh tra trường học; Triển khai công tác trường chuẩn quốc gia; Một số công tác trong trường học; Chủ trì phiên họp Hiệu trưởng các trường mầm non.

- Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Trưởng phòng: Triển khai công tác tài chính, ngân sách; Công tác CSVC, kiên cố hóa trường, lớp và nhà công vụ giáo viên.

2. Các tổ chuyên môn và cán bộ, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo

Tham mưu, giúp việc theo chức trách được giao cho Lãnh đạo Phòng trước và trong Hội nghị; Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị thành công.

3. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách các trường mầm non và
phổ thông

- Chuẩn bị báo cáo về tình hình nhà trường và ý kiến thảo luận tại Hội nghị theo nội dung của Kế hoạch này.

- Sắp xếp công việc về dự Hội nghị theo công văn triệu tập của Phòng GDĐT.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội nghị Hiệu trưởng các trường mầm non và phổ thông trực thuộc trong huyện quý IV năm 2014. Đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Phòng, các tổ chuyên môn, cán bộ, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và các đơn vị trường học triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;

- TT HĐND huyện;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;

- LĐ PGDĐT, CĐGD huyện (email);

- Các trường MN, PT trực thuộc (email);

- Các tổ CM, CB-CV Phòng GDĐT (email);

- Lưu: VT, KHTH.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Kim Sơn

(Tải văn bản trong File đính kèm) Người đăng: admin - 628 lượt xem

Phòng GDĐT huyện Yên Bình | Địa chỉ: Tổ 12 - Thị trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái | Số điện thoại: 0293.885.161 | Email: pgddt.yenbinh@yenbai.edu.vn

Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng phòng

Bản quyền thuộc về Phòng GDĐT huyện Yên Bình