VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Công văn
Thông báo
Quyết định
Kế hoạch
Báo cáo
Thanh tra
Tờ trình
LĨNH VỰC QUẢN LÝ
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Tổ chức kế hoạch
Tài vụ
Công đoàn giáo dục
Lĩnh vực chung
VĂN BẢN LIÊN QUAN
Luật
Nghị định
Nghị quyết
Quyết định
Thông tư
Chỉ thị
Công văn,hướng dẫn
CƠ QUAN BAN HÀNH
Quốc hội
Chính phủ
Thủ tướng chính phủ
Các bộ và ngang bộ
Liên bộ
Bộ GD&ĐT
Sở GD&ĐT Yên Bái
Phòng GD&ĐT Yên Bình
UBND tỉnh Yên Bái
UBND huyện Yên Bình
Nội dung văn bản
Thuộc tính
File đính kèm
Văn bản dẫn chiếu
Văn bản liên quan

Chấn chỉnh việc dạy thêm học thêm; Thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo TT 30/2014


     UBND HUYỆN YÊN BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 220  /PGDĐT-CM

 

V/v: Chấn chỉnh việc dạy thêm học thêm; Thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo TT 30/2014; tham gia “sân chơi”

trí tuệ.

        Yên Bình, ngày 26 tháng 11  năm 2014

                  

 

                   Kính gửi: Các trường tiểu học, TH&THCS trong huyện.

 

 

Thực hiện Công văn số 750/SGD&ĐT-GDTH ngày 21/11/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc chấn chỉnh việc dạy thêm học thêm; Thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo TT 30/2014; tham gia “sân chơi” trí tuệ,

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Bình yêu cầu Hiệu trưởng các trường tiểu học, TH&THCS trong toàn huyện triển khai, thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 quy định về dạy thêm học thêm và Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/ 2014 quy định về đánh giá học sinh tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chỉ đạo và tổ chức quán triệt Chỉ thị 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học; Công văn số 6169/BGDĐT-GDTH ngày 27/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014; Công văn số 6373/BGDĐT-GDTH ngày 06/11/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn học sinh tiểu học tham gia các hoạt động giao lưu, “sân chơi” trí tuệ đến tất cả cán bộ quản lý, giáo viên của nhà trường.

 Tuyên truyền, giải thích để nhân dân, đặc biệt là phụ huynh học sinh nắm vững các quy định của ngành về không tổ chức dạy thêm, học thêm; về đổi mới đánh giá học sinh tiểu học, tạo sự đồng thuận trong việc phối hợp giáo dục giữa nhà trường, gia đình, xã hội.

 Đối với các trường và lớp dạy học 2 buổi/ngày: hướng dẫn học sinh hoàn thành nội dung học tại lớp; không giao bài tập về nhà cho học sinh; khuyến khích tổ chức cho học sinh để sách vở, đồ dùng học tập tại lớp.

 Đối với các trường và lớp dạy học 1 buổi/ngày: chỉ giao bài tập về nhà tối đa bằng số lượng bài tập của học sinh học 2 buổi/ngày; không giao bài tập ngoài sách giáo khoa.

 Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục và bàn giao học sinh từ lớp dưới lên lớp trên, từ tiểu học lên THCS đúng quy định tại Điều 15 của Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT. Không tổ chức khảo sát đầu năm học, không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 6.

2. Không tổ chức thi học sinh giỏi đối với học sinh tiểu học. Không tổ chức các đội tuyển tham gia các hoạt động giao lưu, các sân chơi trí tuệ. Nghiêm cấm việc bồi dưỡng, ôn luyện theo đội tuyển gây áp lực và căng thẳng cho học sinh. Cá nhân học sinh tham gia các hoạt động giao lưu, các sân chơi trí tuệ do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trên tinh thần tự nguyện, phù hợp năng lực, sở trường.  Không căn cứ vào kết quả của học sinh khi tham gia các hoạt động giao lưu và “sân chơi” để xếp loại thi đua đối với giáo viên và các đơn vị.

Năm học 2014 - 2015, chưa tổ chức thi giải toán qua Internet và Olympic tiếng Anh trên Internet chờ điều chỉnh Thể lệ các cuộc thi  của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với học sinh tiểu học.

          3. Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/ 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các nhà trường cần:

          3.1 Hiệu trưởng chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn tập trung vào đổi mới đánh giá học sinh tiểu học. Chú ý hiểu đúng và đầy đủ ý nghĩa của việc đổi mới đánh giá học sinh; về cách nhận biết các năng lực và phẩm chất của học sinh; cách nhận xét, hướng dẫn học sinh trong quá trình học tập, rèn luyện; cách ra đề kiểm tra cuối học kì I, cuối năm học; cán bộ quản lí cùng giáo viên thống nhất cách vận dụng, triển khai cho phù hợp;

            Tuyên truyền giải thích cho cha mẹ học sinh về quy định đánh giá học sinh tiểu học, hướng dẫn cha mẹ học sinh cách theo dõi, hỗ trợ học sinh học tập, tham gia đánh giá học sinh, phối hợp với giáo viên, nhà trường trong việc giáo dục học sinh.

           Chỉ đạo giáo viên trong đánh giá thường xuyên bằng nhận xét. Quán triệt tới từng giáo viên luôn quan tâm đánh giá tất cả học sinh, đảm bảo yêu cầu em học sinh nào cũng phải được đánh giá.

           Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm nhẹ công việc, thủ tục hành chính, hồ sơ, sổ sách; hỗ trợ để giáo viên dành nhiều thời gian hướng dẫn, giúp đỡ, động viên học sinh hoàn thành nội dung học tập, tiến bộ, tự tin, sáng tạo …, theo đúng tinh thần Công văn số 6169/BGDĐT-GDTH ngày 27/10/2014 về việc thực hiện đánh giá học sinh  tiểu học theo TT 30/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.2. Các nhà trường tổ chức sơ kết thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014 vào các thời điểm cuối học kì I, giữa học kì II và cuối năm học 2014-2015, các báo cáo gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua tổ Chỉ đạo chuyên môn) sau sơ kết 05 ngày.

4. Để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc về cách đánh giá học sinh, các trường tổ chức sơ kết việc thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014, trong đó tập trung làm rõ các vấn đề như: mục đích đánh giá; nguyên tắc đánh giá; nội dung đánh  giá; cách đánh giá; cách ra đề kiểm tra đánh giá định kỳ; điều chỉnh cách ghi sổ chủ nhiệm (mẫu sổ theo TT 32) phù hợp với Thông tư 30/2014… Lấy ý kiến của giáo viên về thuận lợi, những khó khăn vướng mắc; kiến nghị, đề xuất trong việc thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014.

Thời gian tổ chức sơ kết của các đơn vị trường xong trước ngày 01/12/2014. Báo cáo sơ kết thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014 của các đơn vị gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua tổ Chỉ đạo chuyên môn) vào ngày 02/12/2014. Bản mềm gửi qua địa chỉ email: (Tocdcmyenbinh@yahoo.com.vn).

5. Thống kê số lượng sổ theo dõi chất lượng giáo dục (dùng cho giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm) được cấp thiếu, thừa báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo. Yêu cầu Hiệu trưởng các trường phải chịu trách nhiệm trong việc thống kê đề nghị bổ sung sổ sách đúng thực tế của đơn vị, tránh lãng phí. Danh sách đăng kí bổ sung sổ sách của các đơn vị (đóng dấu, kí xác nhận của hiệu trưởng) và bản mềm gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 03/12/2014.

Nhận được công văn, Phòng Giáo dục và Đào tạo Yên Bình yêu cầu Hiệu trưởng các trường có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 

Nơi nhận:

- Như trên (Email);

- Sở GDĐT;

- TT.Huyện ủy;

- Chủ tịch UBND huyện;

- Phó chủ tịch UBND huyện Trần Thị Hồng;

- LĐPGDĐT, CĐGD huyện;

- Lưu: VT, CĐCM.

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

( đã ký)

 

 

 

Trần Ngọc Đức

(Tải văn bản trong File đính kèm) Người đăng: admin - 726 lượt xem

Phòng GDĐT huyện Yên Bình | Địa chỉ: Tổ 12 - Thị trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái | Số điện thoại: 0293.885.161 | Email: pgddt.yenbinh@yenbai.edu.vn

Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng phòng

Bản quyền thuộc về Phòng GDĐT huyện Yên Bình