VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Công văn
Thông báo
Quyết định
Kế hoạch
Báo cáo
Thanh tra
Tờ trình
LĨNH VỰC QUẢN LÝ
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Tổ chức kế hoạch
Tài vụ
Công đoàn giáo dục
Lĩnh vực chung
VĂN BẢN LIÊN QUAN
Luật
Nghị định
Nghị quyết
Quyết định
Thông tư
Chỉ thị
Công văn,hướng dẫn
CƠ QUAN BAN HÀNH
Quốc hội
Chính phủ
Thủ tướng chính phủ
Các bộ và ngang bộ
Liên bộ
Bộ GD&ĐT
Sở GD&ĐT Yên Bái
Phòng GD&ĐT Yên Bình
UBND tỉnh Yên Bái
UBND huyện Yên Bình
Nội dung văn bản
Thuộc tính
File đính kèm
Văn bản dẫn chiếu
Văn bản liên quan

PHÒNG GDĐT YÊN BÌNH HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/2014)


UBND HUYỆN YÊN BÌNH

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

 


Số: 210/PGDĐT-KHTH

V/v Tổ chức hoạt động kỷ niệm
ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2014

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Yên Bình, ngày 11 tháng 11 năm 2014

 

        

Kính gửi:     Hiệu trưởng các trường mầm non và phổ thông trong huyện.

 

          Thực hiện Công văn số 1539/UBND-VX ngày 10/11/2014 của UBND huyện Yên Bình về tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2014; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Bình yêu cầu các đơn vị trường thực hiện một số nội dung sau:

          1. Tích cực tham mưu với các cấp ủy, chính quyền địa phương để chỉ đạo tổ chức ngày 20/11 trang trọng, có ý nghĩa nhằm tôn vinh nghề dạy học và ghi nhớ công lao của các thầy giáo, cô giáo đã đóng góp cho sự nghiệp "trồng người" của địa phương (Thời gian tổ chức từ 17 đến 20/11/2014).

          2. Tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về Giáo dục và Đào tạo, triển khai thực hiện tốt công tác xã hội hoá các hoạt động giáo dục ở địa phương.

          Các đơn vị trường tiến hành tổ chức tuyên truyền Kỷ niệm 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2014) cho học sinh vào thứ 2, ngày 17/11/2014 (giờ Chào cờ).

3. Đẩy mạnh phong trào thi đua thiết thực nhân kỷ niệm 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, tích cực hành động để tạo môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn trong trường học. Tổ chức các hình thức sinh hoạt tập thể: Giao lưu văn nghệ, thể thao, các hoạt động giáo dục khác đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

    4. Tiến hành các hình thức tọa đàm, gặp mặt nhằm góp phần tôn vinh nghề dạy học; đồng thời với giáo dục truyền thống cần gắn với ý thức trách nhiệm của mỗi thầy giáo, cô giáo trong việc giáo dục học sinh, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo kỷ cương, nền nếp dạy học.

          Tập trung vào thảo luận, bàn giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, thực hiện tốt Chương trình hành động của Huyện ủy Yên Bình triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị gắn với đặc thù của ngành là thực hiện cuộc vận động: "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua: "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo tại Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GDĐT.

5. Các đơn vị trường báo cáo kết quả tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng thời lựa chọn từ 03 đến 05 ảnh hoạt động thi đua của nhà trường gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua Tổ KH-TH) theo địa chỉ email: nk_duong.pgddtyenbinh@yenbai.edu.vn trước ngày 22/11/2014.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Bình yêu cầu Hiệu trưởng các nhà trường nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- PCT UBND huyện Trần Thị Hồng;

- LĐ PGDĐT, CĐGD (Email);

-  Lưu: VT, KH-TH.

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

 

(Tải văn bản trong File đính kèm) Người đăng: admin - 560 lượt xem

Phòng GDĐT huyện Yên Bình | Địa chỉ: Tổ 12 - Thị trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái | Số điện thoại: 0293.885.161 | Email: pgddt.yenbinh@yenbai.edu.vn

Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng phòng

Bản quyền thuộc về Phòng GDĐT huyện Yên Bình