VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Công văn
Thông báo
Quyết định
Kế hoạch
Báo cáo
Thanh tra
Tờ trình
LĨNH VỰC QUẢN LÝ
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Tổ chức kế hoạch
Tài vụ
Công đoàn giáo dục
Lĩnh vực chung
VĂN BẢN LIÊN QUAN
Luật
Nghị định
Nghị quyết
Quyết định
Thông tư
Chỉ thị
Công văn,hướng dẫn
CƠ QUAN BAN HÀNH
Quốc hội
Chính phủ
Thủ tướng chính phủ
Các bộ và ngang bộ
Liên bộ
Bộ GD&ĐT
Sở GD&ĐT Yên Bái
Phòng GD&ĐT Yên Bình
UBND tỉnh Yên Bái
UBND huyện Yên Bình
Nội dung văn bản
Thuộc tính
File đính kèm
Văn bản dẫn chiếu
Văn bản liên quan

Phòng GDĐT Yên Bình hướng dẫn tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh THCS và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên THCS năm học 2014-2015.


UBND HUYỆN YÊN BÌNH

PHÒNG  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số:183/PGDĐT-CM

V/v: Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn

 và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp

năm học 2014 - 2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bình, ngày 06 tháng 10 năm 2014

           

Kính gửi:    Hiệu trưởng các trường TH&THCS, THCS trong huyện.

                  

Căn cứ công văn số 512/SGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp. Thực hiện chủ trương đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục; gắn liền giáo dục trong nhà trường với thực tiễn cuộc sống; góp phần hình thành năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trung học.

 Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học cơ sở và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học cơ sở năm học 2014-2015 như sau:

  I. Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học cơ sở.  

  1. Mục đích của cuộc thi

- Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng vận dụng tổng hợp, khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh;

- Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm "học đi đôi với hành";

- Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục.

2. Nội dung của cuộc thi: Học sinh phát hiện vấn đề và đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn về một trong các chủ đề sau: hiểu biết về pháp luật, an toàn giao thông; phòng chống tham nhũng; bảo vệ chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên, tài nguyên và môi trường biển, đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

3. Đối tượng dự thi: Thí sinh là học sinh trung học cơ sở.

4. Sản phẩm dự thi: Sản phẩm dự thi là một bài viết đánh trên máy vi tính của 01 thí sinh hoặc nhóm 02 thí sinh, chưa được công bố, dài không quá 3000 từ, dung lượng không quá 10MB. Cấu trúc của bài viết dự thi được mô tả ở Phụ lục I kèm theo.

5. Tiêu chí chấm thi

- Tình huống đặt ra phải là tình huống thực tiễn; gần gũi, thiết thực; có thể giải quyết được bằng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của thí sinh dự thi.

- Bài viết xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết; nêu bật được ý nghĩa và tác dụng của việc giải quyết tình huống;

- Nêu được các phương án với cách thức khác nhau trong việc giải quyết tình huống, ưu tiên những giải pháp và cách thức độc đáo, giàu tính sáng tạo và khả thi.

- Bài viết thể hiện được tư duy chặt chẽ, giàu sức thuyết phục, sự khéo léo trong việc nêu lên phương hướng vận dụng, kết hợp những kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau để giải quyết tình huống.

  II. Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học

  1. Mục đích của cuộc thi

- Khuyến khích giáo viên sáng tạo, thực hiện dạy học theo chủ đề, chủ điểm có nội dung liên quan đến nhiều môn học và gắn liền với thực tiễn;

- Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập; tăng cường hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học;

- Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên trung học trên toàn quốc và thế giới.

2. Nội dung của cuộc thi: Xây dựng chủ đề dạy học có nội dung kiến thức liên quan trực tiếp đến hai hay nhiều môn học; thiết kế tiến trình dạy học chủ đề đã xây dựng theo phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực; chuẩn bị thiết bị dạy học và học liệu để hỗ trợ hoạt động học của người học; thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế.

3. Đối tượng dự thi: Thí sinh là giáo viên trung học cơ sở.

4. Sản phẩm dự thi

Sản phẩm dự thi là hồ sơ dạy học (dung lượng không quá 30MB), bao gồm:

- Tiến trình dạy học chủ đề đã xây dựng được tổ chức thành các hoạt động học của học sinh theo phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực;

- Thiết bị dạy học và học liệu hỗ trợ hoạt động học của học sinh theo tiến trình dạy học đã thiết kế: mô tả dụng cụ thí nghiệm, mô hình, vật thật; video clips, âm thanh, tranh, ảnh, bản đồ, sơ đồ, biểu đồ, sách, báo, tài liệu khoa học...;

- Báo cáo về việc thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế, kèm theo minh chứng về hoạt động dạy học đã tiến hành: các đoạn video clip minh họa hoạt động dạy học điển hình; sản phẩm của các hoạt động và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học sinh.

5. Hồ sơ dự thi

Hồ sơ dự thi bao gồm:

- Phiếu thông tin về giáo viên hoặc nhóm 02 giáo viên dự thi (Phụ lục II);

- Phiếu mô tả hồ sơ dạy học (Phụ lục III);

- Hồ sơ dạy học (dung lượng không quá 30MB).

6. Tiêu chí chấm sản phẩm dự thi

- Mục tiêu dạy học: Mục tiêu của bài học được xác định rõ ràng, gắn liền với yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ của chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

- Thể hiện rõ tính liên môn thông qua mục tiêu và nội dung dạy học về kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau mà học sinh đạt được qua dự án dạy bài học.

- Bảo đảm tính thực tiễn và tính khả thi: Nội dung, hình thức, bối cảnh xây dựng bài học gắn liền với thực tiễn cuộc sống, thực tiễn dạy học, phù hợp với điều kiện của nhà trường Việt Nam.

- Cách tổ chức dạy học: Các hoạt động dạy học được thiết kế hướng tới người học, động viên người học huy động được nhiều lĩnh vực kiến thức và kĩ năng khác nhau; thúc đẩy sự tìm tòi, khám phá, tự học của học sinh.

- Phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá: Vận dụng phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá hướng tới người học tích cực, hình thành và phát triển năng lực của học sinh như năng lực vận dụng tổng hợp, năng lực hợp tác, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề….

- Sử dụng thiết bị dạy học: Thiết bị dạy học được sử dụng một cách hợp lí, sáng tạo để hỗ trợ các hoạt động dạy, học và nâng cao hiệu quả dạy học.

- Kết quả dạy học: Các kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông và năng lực vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh.

III. Tổ chức các cuộc thi

- Hiệu trưởng phát động các cuộc thi đối với học sinh và giáo viên trong toàn thể đơn vị.

- Giáo viên, học sinh dự thi trên tinh thần tự nguyện; mỗi thí sinh được tham gia 01 bài dự thi.

- Mỗi trường trung học cơ sở tổ chức chấm sơ khảo để lựa chọn các bài dự thi xuất sắc nhất gửi về Ban tổ chức cuộc thi Phòng Giáo dục và Đào tạo  (qua Tổ chỉ đạo chuyên môn), kèm theo danh sách thí sinh dự thi của từng cuộc thi và báo cáo về công tác tổ chức 02 cuộc thi tại đơn vị, thời gian trước ngày 20/12/2014.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo lựa chọn các bài dự thi xuất sắc của giáo viên và học sinh tham dự cuộc thi cấp tỉnh.

IV. Giải thưởng của các cuộc thi

 Các giải dành cho giáo viên và học sinh tham dự cuộc thi cấp tỉnh gồm có: Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích; giáo viên và học sinh đạt giải được nhận giấy chứng nhận của Sở GDĐT và phần thưởng của Ban tổ chức.

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, mọi vướng mắc và các thông tin chi tiết liên hệ với tổ Chỉ đạo chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo qua số điện thoại: 0293.886.962 để được giải đáp./.

 

Nơi nhận:

    - Như trên;

    - Lãnh đạo PGDĐT (email);

    - Lưu: VT, CĐCM.

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Đã ký

 

 

Trần Ngọc Đức

(Tải văn bản trong File đính kèm) Người đăng: admin - 693 lượt xem

Phòng GDĐT huyện Yên Bình | Địa chỉ: Tổ 12 - Thị trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái | Số điện thoại: 0293.885.161 | Email: pgddt.yenbinh@yenbai.edu.vn

Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng phòng

Bản quyền thuộc về Phòng GDĐT huyện Yên Bình