VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Công văn
Thông báo
Quyết định
Kế hoạch
Báo cáo
Thanh tra
Tờ trình
LĨNH VỰC QUẢN LÝ
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Tổ chức kế hoạch
Tài vụ
Công đoàn giáo dục
Lĩnh vực chung
VĂN BẢN LIÊN QUAN
Luật
Nghị định
Nghị quyết
Quyết định
Thông tư
Chỉ thị
Công văn,hướng dẫn
CƠ QUAN BAN HÀNH
Quốc hội
Chính phủ
Thủ tướng chính phủ
Các bộ và ngang bộ
Liên bộ
Bộ GD&ĐT
Sở GD&ĐT Yên Bái
Phòng GD&ĐT Yên Bình
UBND tỉnh Yên Bái
UBND huyện Yên Bình
Nội dung văn bản
Thuộc tính
File đính kèm
Văn bản dẫn chiếu
Văn bản liên quan

Tập huấn hệ thống thống kê giáo dục trực tuyến.


UBND HUYỆN YÊN BÌNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 182/CV-PGDĐT

V/v Tập huấn sử dụng phần mềm thống kê
giáo dục trực tuyến

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bình, ngày 03 tháng 10 năm 2014

Kính gửi:     Các trường mầm non và phổ thông trong toàn huyện.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái về triển khai hệ thống thống kê giáo dục trực tuyến, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Bình tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm thống kê giáo dục trực tuyến như sau:

1. Nội dung

Hướng dẫn sử dụng phần mềm thống kê giáo dục trực tuyến do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Viettel Yên Bái triển khai.

2. Thành phần

- Phòng GDĐT: Lãnh đạo phụ trách và chuyên viên tổ Kế hoạch - Tổng hợp.

- Các đơn vị trường: Mỗi đơn vị cử 01 cán bộ quản lý phụ trách phần mềm thống kê giáo dục (EMIS).

3. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 01 ngày, từ 8h00' ngày 07/10/2014.

- Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Bình.

4. Kinh phí

Các đơn vị có cán bộ tham gia tập huấn chi trả công tác phí theo quy định hiện hành.

5. Lưu ý

Các đơn vị chuẩn bị máy tính xách tay, USB 3G và file dữ liệu EMIS kỳ đầu năm học 2014 - 2015.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Bình yêu cầu các đơn vị trường trong huyện triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- LĐ PGDĐT, CĐGD huyện (email);

- Lưu: VT, KHTH.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Kim Sơn

(Tải văn bản trong File đính kèm) Người đăng: admin - 678 lượt xem

Phòng GDĐT huyện Yên Bình | Địa chỉ: Tổ 12 - Thị trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái | Số điện thoại: 0293.885.161 | Email: pgddt.yenbinh@yenbai.edu.vn

Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng phòng

Bản quyền thuộc về Phòng GDĐT huyện Yên Bình