VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Công văn
Thông báo
Quyết định
Kế hoạch
Báo cáo
Thanh tra
Tờ trình
LĨNH VỰC QUẢN LÝ
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Tổ chức kế hoạch
Tài vụ
Công đoàn giáo dục
Lĩnh vực chung
VĂN BẢN LIÊN QUAN
Luật
Nghị định
Nghị quyết
Quyết định
Thông tư
Chỉ thị
Công văn,hướng dẫn
CƠ QUAN BAN HÀNH
Quốc hội
Chính phủ
Thủ tướng chính phủ
Các bộ và ngang bộ
Liên bộ
Bộ GD&ĐT
Sở GD&ĐT Yên Bái
Phòng GD&ĐT Yên Bình
UBND tỉnh Yên Bái
UBND huyện Yên Bình
Nội dung văn bản
Thuộc tính
File đính kèm
Văn bản dẫn chiếu
Văn bản liên quan

Phòng GDĐT Yên Bình hướng dẫn thi học sinh giỏi năm học 2014-2015


UBND HUYỆN YÊN BÌNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 173/PGDĐT-CM

V/v: Hướng dẫn thi chọn học sinh giỏi

 năm học 2014-2015

           

Yên Bình, ngày 25 tháng 9 năm 2014

      

Kính gửi:    

 - Hiệu trưởng các trường TH&THCS, THCS trong huyện.

                    - Trường PTDTNTTHCS huyện Yên Bình

 

Căn cứ Công văn số 525/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 29/8/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thi chọn học sinh giỏi năm học 2014-2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Bình hướng dẫn việc tổ chức thi chọn học sinh giỏi năm học 2014-2015 như sau:

I. Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường

 Hiệu trưởng các trường có học sinh trung học cơ sở tổ chức thi chọn học sinh giỏi cấp trường từ lớp 7 đến lớp 9 vào thời gian thích hợp.

- Điều kiện dự thi: học sinh đang học THCS có xếp loại hạnh kiểm và học lực từ khá trở lên theo kết quả cuối học kỳ (hoặc năm học) liền kề với kỳ thi.

- Hình thức thi: thi viết hoặc kết hợp thi viết và thi thực hành

- Thời gian làm bài cho mỗi môn thi: 90 phút đến 150 phút.

- Công tác tổ chức thi: áp dụng theo quy chế thi học sinh giỏi hiện hành.

II. Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện

1. Điều kiện dự thi: học sinh đã tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường và được chọn vào đội tuyển dự thi của đơn vị; mỗi trường có học sinh THCS trên địa bàn huyện là một đơn vị dự thi.

2. Môn thi:

+ Lớp 9: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh.

+ Lớp 8: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý.

- Thời gian làm bài cho mỗi môn thi: 120 phút.

- Công tác tổ chức thi: áp dụng theo quy chế thi học sinh giỏi hiện hành.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Hồ sơ thí sinh dự thi cấp huyện

Hồ sơ thí sinh là căn cứ để Hội đồng coi thi xem xét điều kiện tham dự kỳ thi của thí sinh. Hồ sơ gồm:

- Bảng danh sách thí sinh dự thi: Danh sách đội tuyển của từng lớp và từng môn thi các đơn vị lập theo mẫu đính kèm (nhập trên bảng tính excel trên khổ giấy A4 chiều ngang, Font chữ Times new roman cỡ 12; cột ngày, tháng, năm sinh nhập dữ liệu theo chế độ Text để tránh đảo ngày, tháng sinh (phụ lục 1; 2).

- Phiếu báo xếp loại hạnh kiểm, học lực của từng thí sinh, có xác nhận của Hiệu trưởng nhà trường trong năm học trước (phụ lục 3).

- Thẻ dự thi.

+ Thủ trưởng đơn vị dự thi cấp Thẻ dự thi cho thí sinh thuộc đơn vị mình (phụ lục 5) và nộp tại Hội đồng coi thi khi đến dự thi.

+ Thẻ dự thi phải dán ảnh màu của thí sinh cỡ 04cm x 06cm, chụp theo kiểu ảnh Giấy chứng minh nhân dân trước kỳ thi không quá 01 năm và đóng dấu của đơn vị.

3.2. Thời gian và địa điểm thi:         

3.2.1. Thời gian thi: Ngày 12/11//2014.

3.2.2. Địa điểm thi: Tổ chức theo cụm trường

- Thi tại trường THCS Bảo Ái gồm 05 đơn vị:

THCS: Tân Hương, Mông Sơn, Cảm Ân, Bảo Ái, Tân Nguyên.

- Thi tại trường THCSTT Yên Bình gồm 6 đơn vị:

THCS Đại Đồng, PTDTNT THCS huyện Yên Bình, THCSTT Yên Bình, THCS Phú Thịnh, THCS Thịnh Hưng, TH&THCS Văn Lãng.

- Thi tại trường THCSTT Thác Bà gồm 8 đơn vị:

THCS: Đại Minh, Hán Đà, Thác Bà, xã Yên Bình, Bạch Hà, Vĩnh Kiên, Vũ Linh, Phúc An.

- Thi tại trường THCS Cảm Nhân gồm 8 đơn vị:

PTDTBTTHCS Yên Thành, THCS Xuân Lai, TH&THCS Mỹ Gia, THCS Cảm Nhân, THCS Ngọc Chấn, THCS Xuân Long, TH&THCS Phúc Ninh, TH&THCS Tích Cốc.

III. Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh

1. Đối tượng và điều kiện dự thi

- Căn cứ kết quả thi, Phòng GDĐT sẽ chọn những học sinh có thành tích cao ở các môn thi vào đội tuyển dự thi cấp tỉnh; Học sinh lớp 9 đã tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện và được chọn vào đội tuyển của phòng GDĐT.

- Mỗi thí sinh chỉ được phép tham dự một môn thi.

- Đội tuyển dự thi cấp tỉnh sẽ tập trung ôn luyện tại trường THCS Thị trấn Yên Bình từ đầu tháng 12/2014 đến cuối tháng 2/2015.

         2. Môn thi, hình thức, nội dung

- Môn thi: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học.

- Hình thức:

+ Mỗi môn thi 01 bài tự luận;

+ Riêng các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học thi thêm 01 bài thực hành.

- Thời gian làm bài: Thi tự luận 150 phút; thi thực hành 30 phút

- Nội dung: trên cơ sở chương trình giáo dục THCS do Bộ GDĐT ban hành.

3. Thời gian tổ chức:         

- Thời gian thi: Ngày 03->04/03/2015

- Địa điểm thi: Tại trường THCS Lê Hồng Phong, THCS Quang Trung (thành phố Yên Bái)

Các đơn vị đăng ký danh sách, số lượng học sinh dự thi cấp huyện trước ngày 25 tháng 10 năm 2014; sau ngày đó, đơn vị nào không đăng ký coi như không dự thi.

Danh sách gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo  bằng văn bản (có dấu đỏ) và qua địa chỉ:           anhtuanpgdyb@gmail.com

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường nghiên cứu kỹ, khẩn trương triển khai và chuẩn bị các điều kiện để kỳ thi chọn học sinh giỏi năm học 2014-2015 đạt kết quả tốt.

Trong quá trình thực hiện, mọi vướng mắc và các thông tin chi tiết liên hệ với tổ Chỉ đạo chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo qua số điện thoại: 0293.886.962 để được giải đáp.

 

Nơi nhận:

    - Như trên;

    - Lãnh đạo PGDĐT (email);

    - Lưu: VT, CĐCM.

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

Đã ký

 

 

Trần Ngọc Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Phụ lục 1

 

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÌNH                     DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI HỌC SINH GIỎI

    TRƯỜNG :……………………..                                                             Năm học 20    - 20  

    …………………………………….                                                    Môn thi: …………………………  

                                                                                                                           

TT

Họ và tên

học sinh

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi sinh

Nữ

Dân tộc

Tên  trường đang học

HS

lớp

Kết quả học kỳ  liên kề

Điểm thi lập ĐT

Họ tên GV dạy môn dự thi

Ghi chú

HK

HL

ĐTBM thi

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                ………… , ngày… tháng ….. năm 20.....

                                                                                                                                                                 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                                                                                               ( Ký tên, đóng dấu )


Phụ lục 2

 

 PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG:...............................                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Ảnh

3x4 cm

(Đóng dấu giáp lai)

 

                                                   

 

               

PHIẾU BÁO KẾT QUẢ HỌC KỲ

LIỀN KỀ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI

 NĂM HỌC 20   - 20 

 

Họ và tên học sinh :............................................................................................................

Ngày sinh :...........................................................Nam/nữ..................................................

Nơi sinh : ...........................................................................................................................

Học sinh trường : ...............................................Huyện (Thị, TP) : ..................................

Dự thi môn : .......................................................Học sinh lớp : .......................................

 

STT

Môn học

Điểm trung bình kỳ liền kề

Chữ ký của giáo viên bộ môn

Ghi chú

1

Toán

 

 

 

2

Vật lý

 

 

 

3

Hoá học

 

 

 

4

Sinh học

 

 

 

5

Công nghệ

 

 

 

6

Ngữ văn

 

 

 

7

Lịch sử

 

 

 

8

Địa lý

 

 

 

9

Ngoại ngữ

 

 

 

10

Thể dục

 

 

 

11

GDCD

 

 

 

12

Tin học

 

 

 

..

……………………………….

 

 

 

 

Điểm trung bình các môn

 

 

 

   Xếp loại hạnh kiểm : .....................................

   Xếp loại học lực : ..........................................             

                                                                 ......................., ngày.........tháng .... năm 20......

Giáo viên chủ nhiệm lớp                                           THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

     (Ký và ghi rõ họ tên)                                                  (Ký tên và đóng dấu

 


Phụ lục 3

 

 


      PHÒNG GD-ĐT YÊN BÌNH              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           TRƯỜNG:.....................                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THẺ DỰ THI

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN

Năm học 20  -20 

 

ẢNH

4 x 6

(cm)

 

 


Môn thi:……………..

 

                                                 Số báo danh :

 

                         Họ và tên thí sinh:………………………………………

                         Ngày sinh:.../…/ 19…… Nơi sinh…………………………

                         Đang học lớp:………. Học sinh trường:……………………..

 

                                                   ……………., ngày …. tháng…. năm ……

                                                                                    Thủ trưởng đơn vị

 Có giá trị đến hết ngày …../……/……                                       Ký tên và đóng dấu

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú :

-   Kích cỡ thẻ: 1/2 khổ giấy A4

-   Ảnh đóng dấu giáp lai của đơn vị

-   Mục số báo danh: Phòng GD-ĐT ghi

-   Mục nơi sinh: Chỉ ghi tên huyện (thị, TP)  và tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tải văn bản trong File đính kèm) Người đăng: admin - 1266 lượt xem

Phòng GDĐT huyện Yên Bình | Địa chỉ: Tổ 12 - Thị trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái | Số điện thoại: 0293.885.161 | Email: pgddt.yenbinh@yenbai.edu.vn

Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng phòng

Bản quyền thuộc về Phòng GDĐT huyện Yên Bình